วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกตลาดน้อย - ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย โรงไก่ - นา นางน้ำค้าง เชื้อนนท์ หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ ฝ่ายค้า - บ้านนายเลิศพงษ์ ธนกิจเสถียรชัย หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายจำลอง ดุลย์กลาง - ไร่ นางวิเชียร มูลกระโทก หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทิน รัตนยงค์ - บ้านนางสมจิตร กิ่มพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง