วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย นา นางสุบิน พวงแก้วเกษม ถึง นานายนรินทร์ หมั่นทองหลาง หมู่ที่ ๔ บ้านประชานิมิตร ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นางมงคล สวยกลาง - ไร่ นางสุรภา ดวงมุขพะเนา หมู่ที่ ๔ บ้านประชานิมิตร ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นางสาวอัญชลี เบียดนอก-บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๕ บ้านยอกขาม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นายแสง กู้พิมาย ถึง โรงไก่ หมู่ที่ ๖ บ้านมิตรสัมพันธ์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย หน้าวัดสวรรค์วารี ถึงไร่ นายสัมฤทธิ์ ครอบกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านแสงทอง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เติมน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจก ๒ บาน (กองคลัง) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - คลองสวายสอ บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองตะไก้ เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบุนนาก เขตตำบลหนองบุนนาก ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
3  ก.ค. 2567
ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง