องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2566


เพื่อดำเนินการให้ความรู้ บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการ รวมทั้งการให้คำปรึกษาความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึกอาชีพ การจัดหางานให้แก่คนพิการ ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการและตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคม




2023-08-21
2023-08-18
2023-08-08
2023-08-03
2023-07-24
2023-07-24
2023-06-29
2023-06-21
2023-06-19
2023-06-09