องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ดำเนินการพ่นสารเคมีในสถานศึกษา ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ และโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ก่อนการเปิดภาคเรียน

2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-12
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-29
2023-04-24