องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 การแปรญัติติร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่ 3 วาระการลงมติร่างข้อบัญญัติฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 8 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 3,981,000 บาท

2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15