องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567


ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00น.

นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมากจังหวัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตและมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้ รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะรู้จักคุณค่าของการทำงานตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแนะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

2024-04-06
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-19