องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 กองสวัสดิการสังคม  ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้ผู้พิการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชนของผู้พิการ มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนพิการในการดำรงชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้รับการบริการด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีกินดี มีอายุที่ยืนยาวและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะไก้ รวมทั้งสิ้น 50 คน

2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15