องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง


นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
โทร.063-7581178


นายนิติเศรษฐ์  สงมะเริง นายพิศณุ  นิดกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
โทร.089-9834101
โทร.087-0643587

นายสุพรรณ  เชื้อนนท์
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
โทร.085-7636798

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


นายสุเมธ   ทิศกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-3367818
Sumat_tid@nongtakai.go.th
นางภัฒน์พิมล   เกียรติภัชรสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-2895892

นางสาวจารุณีย์  เดชา
นางสุกัญญา ทองเหลือง
นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.095-9159249
โทร.061-7878928 โทร.081-0664733
pom1704@hotmail.com

     
นายพรพิชัย   สิงหาท้าว
 นางสาวอารีย์ ชัยชนะ นายกิ่ง กลิ้งทะเล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 โทร.082-7545049 โทร.090-4341096
โทร.085-4997465