องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


  นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
นายสิรภพ  ดอนกระโทก นายสุเมธ ทิศกลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
นางธนพรรณ  คูณกลาง   
นายธงชัย  จำปาโพธิ์ นายสมนึก  ชัยโคตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นายรุ้ง  เจือกระโทก นายธนเดช  คงหนองบัว  
นางสาวธนพร  คูณกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายนิกร  พะยอมใหม่
นายสุชาติ  ตรงกลาง นายอูน  กรวยสวัสดิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11


นางสาวพยุง  ปีบกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12