องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุเมธ   ทิศกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Sumat_tid@nongtakai.go.th
นางภัฒน์พิมล   เกียรติภัชรสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-2895892

นางสาวจารุณีย์  เดชา
นางสุกัญญา ทองเหลือง
นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
pom1704@hotmail.com โทร.061-7878928
โทร.081-0664733
     
นายพรพิชัย   สิงหาท้าว
 นางสาวอารีย์ ชัยชนะ นายกิ่ง กลิ้งทะเล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 โทร.082-7545049 โทร.090-4341096
โทร.085-4997465