องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
สำนักงานปลัด


นางสาวจารุณีย์  เดชา
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางพรทิพย์  ชูเกียรติวิราสกุล
นางบุปผา เสาวภาคย์
นางสาวณัฐนันท์  ยังทะเล
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนันทพันธ์ เดชา

นางจรูญ  เรืองมณี
เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานเก็บเงินค่าน้ำประปา
 
 
 

นายพิเชษ  ทานกระโทก
นางสาวธิดารักษ์  สินปรุ
นายณัฐกิตติ์ สมสมัย
พนักงานผลิตน้ำประปา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
 
 

นายบุญยิ่ง  แมดพิมาย
นางกฤติยา  แก้วมณี
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน