องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
กองคลัง

นางสุกัญญา ทองเหลือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวสุกัลยา เดชา -ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-
นางสาวอนุสรา  ฝ่ายค้า
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คนงานทั่วไป