องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
กองคลัง

นางสุกัญญา ทองเหลือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาวสุกัลยา เดชา
นางสิริวิมลธา แสงอุบล
นักวิชาการการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางดารินทร์  เอ้กระโทก

นางสาวอนุสรา  ฝ่ายค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี