องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
กองช่าง
นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

sujaraporn@nongtakai.go.th

-ว่าง-
นางพรรษมนตร์ เพ็งสูงเนิน
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ


passaman@nongtakai.go.th

นายพิสิษฐ์ เดชพิพัฒน์เมธี
นายสมบูรณ์ พูนกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป