องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
กองช่าง
นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

sujaraporn@nongtakai.go.th

-ว่าง-
นางพรรษมนตร์ เพ็งสูงเนิน
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ


passaman@nongtakai.go.th

นายผดุงพงศ์  ไพรเขียว
นายพิสิษฐ์ เดชพิพัฒน์เมธี นายสมบูรณ์ พูนกระโทก นายเกรียงไกร  ฟุ้งพิมาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า คนงานทั่วไป คนงาน