องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
 
1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน
 
1.2 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่นท้องถิ่น ( อบจ. เทศบาล ,อบต. ) และร่วมมือกับราชการ ส่วนภูมิภาค
 
1.3 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 
1.4 ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น
 
1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
 
1.6 จักระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช
 
1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานของ
องค์กรตนเอง
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง ได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรม เกิดความพอใจ
 
2.2 สนับสนุนการพัฒนากำลังด้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน ( แพทย์/ พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ครอบคลุมทุกวิชาชีพ
 
2.3 ดำเนินการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ กำลังคน งบประมาณ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ. 2542
 
2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี
 
2.5 จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพ ที่ดี (คุ้มครองผู้บริดภค /การควบคุมโรคติดต่อ /ไม่ติดต่อ /ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน /อนามัย โรงเรียน
 
2.6 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS )โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วย รับวส่งผู้ป่วยระดับโซนสามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 
2.7 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน ( กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี,กลุ่มเยาวชน ลกลุ่มวัยรุ่น ,วัยทำงาน ,วัยสูงอายุ
 
2.8 การส่งเสริมและสนับสนุน ให้โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ มีประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การรับรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสุนประสานงาน ให้มีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้ง
ในเมืองและตำบล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
3.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความ สมัครใจ และความพร้อมของสถาบันนั้นๆ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อน วัยเรียน ประถม มัธยมและระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุน งบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา
3.4 ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขาวิชา
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้
3.7 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ นโยบายการศึกา ของ อบจ. โดยให้มีความร่วมมือของผู้บริหารการศึกษาทั้งที่ต้นสังกัด อบจ. และ กระทรวงการศึกษาธิการ และอื่นๆ
3.8 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำสู่สัมมาชีพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
4.3 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติด เชื้อ HIV. จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด้ก วัยรุ่น วัย ทำงาน และวัยชรา
4.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
4.6 สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกันรายได้ บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
4.7 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา
4.8 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
5.1 การส่งเสริมผุ้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสภาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรับ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงานการลงทุน ช่องทางการตลาด
5.2 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุรภาพการผลิด ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและตลาดส่งออก
5.3 ประสานงานกับทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนด้าน เศรษฐกิจของจังหวัด
5.4 การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
5.5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ( สอช.) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต และการตลาด โดยให้ความรู้กับภาคประชาชน อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
6.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม
  6.3 เสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
  6.4 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน / และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
  6.5 ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  6.6 สนับสนุนการร่วมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเดพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ
  6.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นพลังงานทดแทน
  6.8 ส่งเสริมการดำเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร ,น้ำ,ลม,แสงอาทิตย์ และการเผาขยะเศษวัสดุเป็นพลังงาน
   
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
  7.1 ประสานร่วมมือกับ ท.ท.ท เพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดและจัดระบบ การตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
  7.2 ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / เชิง วัฒนธรรม / เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร)
  7.3 ประสานการตลาดนักม่องเที่ยวผู้สูงอายุจากต่างประเทสมาใช้บริการแบบลองสเตย์ที่ศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  7.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาศูนย์พัฒนา ข้อมูลการท่องเที่ยว
  7.5 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ให้สะดวก รวดเร็ว
  7.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใน จังหวัด เช่น งานย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย งานปราสาทหิน งานแข่งเรือพิมาย ฯลฯ
  7.7 ใช้สนามกีฬาซีเกมส์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแสดงสินค้าอินโด ฯลฯ
   
8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
  8.1 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน
  8.2 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
  8.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุน โรงเรียนการกีฬา
  8.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  8.5 ประสานความร่วมมือชมรม /สมาคมต่างๆ เพื่อจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาซีเกมส์
  8.6 จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช และการ แข่งขันทางดนตรี เพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ
  8.7 เสนอเป็นตัวแทนการจัดแข่งขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬา
  8.8 ส่งเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีในจังหวัด
   
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  9.1 การการบริหารจัดการที่ดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคี ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน
  9.2 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน /ส่งเสริมการสร้างความรื่นเริงสองข้างทาง เช่น หน้า โรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด
  9.3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย โดยภาคีร่วมมือของชุมชน
  9.4 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
  9.5 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
  9.6 ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร
  9.7 การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด
  9.8 ปรับปรุงคุณภาพสายน้ำลำคองและสายน้ำหลักทั้ง 9 สายของจังหวัดนครราชสีมา
  9.9 ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม โดยชุมชน
  9.10 สนับสนุนให้มีการวัดทำข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เครื่อง paramotor และ เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าไม้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมป่าไม้ แหล่งน้ำ
   
10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
  10.1 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  10.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้อง ( อบจ. เทศบาล. อบต. ) เพื่อลดความ ทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
  10.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนา น้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
  10.4 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำและการ
ปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
  10.5 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
  10.6 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
  10.7 ซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล
   
11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
  11.1 ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น
  11.2 รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
  11.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ รูปแบบต่างๆ
  11.4 ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
  11.5 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็น ประจำ
   
12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  12.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ลด อุบัติเหตุจราจรทางบก /ทางน้ำ
  12.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริม และสนับสุน ตำรสจบ้าน /อป.พร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ
  13.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน