องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นายพรพิชัย   สิงหาท้าว
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายวสันต์  ใจสุข
นักวิชาการศึกษานางสาวกาญจนา เดชา
นางสาวชินรัตน์ มุ่งเย็นกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกาญจนา กับกระโทก
นางณัฎฐณิชา พูนกระโทก
นางสาวเกษณี  ยิ้มสบาย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสาวสกลภัทร  สุทธิสวัสดิ์กุล
นางนิรชา ขวัญเมือง
นางลำดวน ฝ่ายภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิลาวัลย์ ไพรเขียว
นางสาวสุมาลี ผึ่งต้นกลาง
นางสาวสุกัญญา ร่มรุกข์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวอทิติยา ศรีพงพะเนาว์


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก