องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวอารีย์ ชัยชนะ


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสาวิตรี สร้างกลาง


นักพัฒนาชุมชน