องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางธิติมา  ห่างไธสง


นักวิชาการตรวจสอบภายใน