องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวจารุณีย์  เดชา

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน