องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา

ชุมชนหนองตะไก้  เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาจับจองพื้นที่ทำกินโดยคนต่างจังหวัดและต่างพื้นที่ ชื่อหนองตะไก้มีประวัติความเป็นมาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อว่า ต้นตะไก้ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำถิ่นของพื้นที่แห่งนี้ อีกนัยหนึ่งจากคำบอกเล่าที่สืบต่อกันมาว่า แต่เดิมบริเวณริมหนองน้ำของหมู่บ้านมีต้นตะไก้ขนาดใหญ่ยืนต้นอยู่ ชาวบ้านเลยเรียกติดปากว่า บ้านหนองตะไก้