องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองตะไก้เป็นตำบลที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่หนาแน่น และคาดการณ์ว่า ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย ประชาชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต พร้อมกับมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้


“สังคมน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดเสียงประชาชนเป็นสำคัญ ภูมิคุ้มกันชีวิตดีมีสุข อย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ (MISSION)

          1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การสร้างชลประทาน ฝาย ทำนบ
ขุดสระ และการขุดลอก แหล่งน้ำต่างๆรวมไปถึง การพัฒนาลุ่มน้ำ
          2. พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ และ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          3. ส่งเสริมด้านอนามัยชุมชนและเสริมสร้างสุขภาพ
          4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
          5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
          6. พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์
          7. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของชุมชน
          8. สร้างชุมชนความเข้มแข็ง ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด
          9. พัฒนาการบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารราชการที่ดี ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ศักยภาพของ
บุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
          10. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท เพื่อความสามัคคีในชุมชน และห่างไกลยาเสพติด
          11. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลยั่งยืน
ดำเนินโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลหนองตะไก้