องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
           ทำเลที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ตั้งอยู่ เลขที่ 57 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา อยู่ ทางทิศใต้ของอำเภอหนองบุญมาก ห่างจากอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร

  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก
  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก
  ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
  ทิศใต้ ติดกับ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี
           
เขตปกครอง รวม 12 หมู่บ้าน คือ
1
หนองตะไก้ นายสุรชาติ สืบสีสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
2
หนองตะไก้ นายสถิต โรจน์ศฤงคาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
3
หนองตะไก้ นางสาวละมุล  หงษาชาติไทย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
4
ประชานิมิตร นายวรณ  เงินรวง
กำนันตำบลหนองตะไก้
5
ยอกขาม  นายปฏิภาณ อินทร์จันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
6
มิตรสัมพันธ์ นายประทีป  ลึกกลาง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
7
แสงทอง นายวิเชียร  ปานกระโทก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
8
เสริมสุข นายฉอ้อน รักกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
9
สวรรค์วารี นายจำลอง  สอดกำปัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
10
พูนทรัพย์ นายนิยม เตียนกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
11
ไทยอยู่เย็น นายถนอม  ดวงมุขพะเนา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
12
ภูมิพัฒนา นายเกียรติศักดิ์  พิกุลทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12